Categories

ФИНАНСИИ Кој треба да се регистрира како ДДВ обврзник?

Граѓаните коишто изминатата година имале приходи над еден милион денари, на располагање имаат само шест дена за да се информираат и да се пријават како ДДВ обврзници во Управата за јавни приходи. 

Оние граѓани кои имаат нејаснотии, односно не знаат дали влегуваат во категоријата ДДВ обврзници, за тоа ќе можат сами да се информираат преку Водичот подготвен од Финансии и граѓанската Цивитакс, кој веќе е поставен на веб страницата на УЈП.

Ќе имаат само шест дена да бидат начисто дали влегуваат во групата за даночење, бидејќи согласно законот, најдоцна до 15 јануари треба да се регистрираат во УЈП како ДДВ обврзници, што значи дека ќе треба да платат данок од 18 проценти.

Првично, Управата на крајот на декември до над 10 илјади граѓани побара да се регистрираат како ДДВ обврзници, но експресно го повлече барањето. Од Министерството за финансии велат дека со објавениот водич граѓаните сами ќе се информираат кои приходи влегуваат во пресметката за која треба да платат данок по што доброволно треба да се регистрираат.

„Ние побаравме со цел граѓаните да бидат подобро информирани да можат да видат во детали многу подобро изработено во Закон, но пак почитувајќи се што е постојно законско решение, УЈП да побара увид во документи. Сега секој граѓанин ќе може покрај законот да има многу подобра информација ќе може да има увид“, изјави Драган Тевдовски, министер за финансии.

На барање на невладините организациии како што информираше министерот ќе има и законски измени. Со нив од обврска за плаќање на данок ќе бидат исклучени невладините организации и професорите кои остваруваат приходи од менторство, но и од издавање на научни публикации. Исклучена ќе биде и научната дејност.

„Во постојниот закон наведено е образованието дека е ослободено, но невладиниот сектор посебно бараше да биде има допрецизирање за одредени видови на менторирање. На пример, менторства на магистерски и докторски да бидат јасно наведени дека се дел од тоа осободување“, додава Тевдовски.

Според Законот во вкупниот промет за регистрација за целите на ДДВ влегуваат приходите остварени врз основа на вршење стопанска дејност, како што се дејностите на вештаци и стечајни управници, приходи од земјоделска дејност, приходите остварени врз основа на договор на дело, приходите остварени од издавање под закуп на деловен простор, приходите остварени од авторски договори и права од индустриска сопственост, приходите по основ на членување во надзорен одбор и слично.

Приходите остварени од изнајмување на станови за домување како и за ИТ услуги во странство не влегуваат во регистрација за ДДВ обврзник. Граѓаните кои што оствариле приходи над еден милион денари по овој основ заклучно со 15 јануари треба да се регистрираат во УЈП како даночни обврзници.

М. Ивановска

Print Friendly, PDF & Email