Categories

ИНКЛУЗИВА Писмено упатство за слепи лица?!

Државната изборна комисија изготви упатство за гласање на слепи лица и лица со оштетен вид. Упатството од пет члена опфаќа насоки за однесување на Општинските изборни комисии и избирачките одбори кон слепите гласачи и оние со оштетен вид и нивно информирање за можноста да користат шаблон со Браева азбука што ќе им помогне самостојно да гласат.

Ова упатство освен што се доставува до ОИК и Избирачките одбори, може да се најде на веб страницата на ДИК, но единствено во печатена форма, со што сепак, ова упатство останува недостапно за категоријата на граѓани за кои е наменето.

Препораките за самостојно гласање на слепи лица и лица со оштетен вид доаѓаат од Здружението  за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“.

Една од целите на здружението е информирање на лицата со оштетен вид за користење на новововедениот шаблон за гласање на Браево писмо, како и информирање на гласачите со попреченост за нивните права за активно политичко учество. Оваа потреба произлегува од неможноста слепите лица да се информираат од упатството во форматот во кој се наоѓа.

„ДИК објави упатство за гласање на слепи лица. За првпат во Македонија слепите лица ќе можат да гласаат самостојно. Но, упатството е во печатена форма и е недостапен за тие што е наменет. Затоа ние, во моментот, работиме на аудио верзија на упатството на македонски и на албански јазик“ изјави Благица Димитровска од Здружението „Инклузива“.

Денеска здружението одржува обука за лицата со попреченост во Тетово за информирање за нивните гласачки права.

Биљана Јордановска

Print Friendly, PDF & Email